Reactienota gereed

17-09-2015 0 reacties

Gedeputeerde Staten hebben op 15 september de reactienota van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vastgesteld. Het college wil dat de samenwerkende partijen de ingediende varianten goed bekijken.

Uw bijdrage
De NRD voor de gebiedsontwikkeling heeft vanaf maart 2015 zes weken ter visie gelegen. Hierop zijn ongeveer 80 zienswijzen ingediend. Onder de ingediende zienswijzen bevonden zich diverse ideeën voor wegen en/of aansluitingen die afwijken van de voorkeursvariant. In de reactienota is aangegeven wat we met de zienswijzen gaan doen. U kunt de reactienota van de NRD inzien via de volgende link: www.brabant.nl/reactienotagol.

Wilt u de NRD nog een keer bekijken? De verkorte link naar de NRD is: www.brabant.nl/nrdoostelijkelangstraat.

Rollen partijen
GOL wordt door de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch en het waterschap Aa en Maas uitgevoerd. De rol van de provincie is tweeledig: de rol van regievoerder van het project en die van bevoegd gezag. Deze zijn van elkaar gescheiden. De GOL-projectpartners (incl. de provincie) zijn regievoerder, vertegenwoordigd door gedeputeerde Erik van Merrienboer. Zij houden zich bezig met de inhoud van het project. Gedeputeerde Johan van den Hout vertegenwoordigt de provincie als bevoegd gezag. Hij ziet er bij de m.e.r.-procedure op toe dat de formele procedure goed wordt doorlopen.

0  reacties